کولر

0

جهت خنک کردن پلت تولید شده در خط تولید خوراک دام، طیور و آبزیان

طراحی ساختار هشت ضلعی بدون فضاهای باقی مانده

تخلیه آهسته مواد جهت جلوگیری از شکستن پلت و ایجاد خاکه

نگهداری و کاربری آسان، مصرف بهینه انرژی

کولر , کولر خوراک دام , کولر آبزیان , کولر , کولر میویانگ , پارسه تجهیز , کولر فمسان , کولر خوراک طیور  

اشتراک گذاری

دیدگاه بسته است.