چهار علت تولید خوراک اکسترود با سایزهای مختلف

0

چهار علت تولید خوراک اکسترود با سایزهای مختلف

1- ماده اولیه ورودی به کاندیشنر و آب به دلیل اتمیزه نشدن آب به خوبی مخلوط نشده اند.

در این مورد باید نازل های آب بررسی و تمیز شوند.

2سوراخ های دای با تکه های بزرگ مواد مسدود شده اند. این مورد به خصوص درهنگام تولید خوراک با سایز ریز بیشتر اتفاق می افتد. برای جلوگیری از این رویداد ابعاد مواد اولیه نباید از یک سوم سوراخ دای بزرگتر باشد

3ماردون اکسترودر ساییده شده است.

4- بخش venture tube مسدود شده است

 

اشتراک گذاری

نویسنده

دیدگاه بسته است.