آرشیو: دای و رولر

مقاله ها
0

دای پلت

با توجه به اهمیت دای در کارکرد دستگاه پلت و کیفیت خوراک تولید شده، همواره…